ART1 – Toepassing

Onze verkopen vallen onder het Belgische recht en enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens bijzondere overeenkomsten. Alle andere voorwaarden die ons zouden worden voorgelegd, zijn ongeldig. De plaatsing van een bestelling impliceert vanwege de koper de aanvaarding zowel van onze algemene voorwaarden als van onze bijzondere verkoopvoorwaarden.

ART2 – Facturatie

De facturen met betrekking tot onze leveringen worden opgesteld en zijn betaalbaar in Izegem. Alle huidige of toekomstige taksen zijn altijd ten laste van de koper. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen van toepassing op de dag van de uitgifte. Zij kunnen zonder voorafgaand bericht van onzentwege gewijzigd worden.

ART3 – Leveringstermijn

De levertermijnen worden indicatief en zonder verbintenis van onzentwege opgegeven. Vertragingen kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling noch tot enige schadevergoeding.

ART4 – Transport

De transportkosten zijn ten laste van de koper voor bestellingen met een totale waarde minder dan €50. Ongeacht de wijze van verzending en de plaats van de levering, de goederen reizen altijd op risico en gevaar van de geadresseerde van zodra zij onze magazijnen verlaten, behoudens verhaal van de koper tegen de vervoerder. In geval van vermeende averij of verlies van de goederen, moet de geadresseerde de schade bij ontvangst melden aan de vrachtwagenbestuurder indien het gaat om vervoer over de weg.

ART5 - Klachten

Om in aanmerking genomen te worden, moeten opmerkingen betreffende onze leveringen ons worden verstuurd binnen de acht dagen volgend op ontvangst ervan.

ART6 – Laattijdige betalingen

De opening van een rekening, na uitdrukkelijk akkoord van onzentwege, impliceert de betaling van de facturen op 30 dagen einde van de maand. Facturen die onbetaald zijn op de vervaldag brengen een intrest voort van 1.50% per maand vertraging met een minimum van 25.00 €. Bovendien, indien de facturen niet betaald zouden zijn bij het verstrijken van de maand volgend op de vervaldag, zal het bedrag van rechtswege worden vermeerderd met 20% met een minimum van 50.00 €.

ART7 – Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek blijven alle geleverde waren in hun totaliteit de eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de hoofdsom, de kosten en de intresten. De koper is gehouden gezegde waren individueel te behouden tot de datum van de integrale betaling. De koper erkent uitdrukkelijk de toepassing van artikel 401 van de wet op de faillissementen, zodat ingeval van faillissement van de koper, de verkoper het recht heeft om de toepassing in te roepen van deze wettelijke bepaling en de waren, eigendom van de verkoper, terug te vorderen. Zolang de koper niet voldaan heeft aan voormelde verplichtingen, mag hij de door de verkoper geleverde waren niet in onderpand geven.

ART6 – Rechtbanken

Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om uitspraak te doen over de betwistingen die tussen partijen zouden kunnen rijzen.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BETREFFENDE DE VERKOOP VIA ONZE WEBSITE

ART7 – Herroepingsrecht, tevreden of terugbetaald

De klant geniet van 14 kalenderdagen om ons een product dat niet voldoet, terug te sturen. Het product wordt op kosten van de klant teruggestuurd samen met de aankoopfactuur. Alleen producten die nieuw en volledig (accessoires, handleidingen) zijn en die in de originele ongeopende verpakking zitten, mogen worden teruggestuurd. Een beschadigd product wordt niet terugbetaald. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggestuurd, wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd en blijft het ter beschikking van de klant in onze magazijnen. Het zal geen tweede keer verzonden worden. Bovenvermelde termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling. De terugbetaling gebeurt via bankoverschrijving op de rekening die de klant zal opgeven. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op professionelen.

ART 8 – Prijs

De op onze site vermelde prijzen worden uitgedrukt in euro en omvatten alle taksen, leveringskosten uitgezonderd. De eventuele leveringskosten worden aan de gebruiker vermeld in functie van zijn productkeuze en worden hem gefactureerd op het einde van de bestelling, bovenop de prijs van de geselecteerde producten. Indien de op onze site vermelde prijs gestegen of gedaald zou zijn tussen de bestelling en de levering, of indien wij een fout zouden gemaakt hebben bij het ingeven van de prijzen op onze site, zal de klant verwittigd worden en zullen wij zijn akkoord vragen om het artikel te leveren aan de juiste prijs.

ART 9 – Vrijstelling van taksen

Vrijstelling van taksen is niet mogelijk.

ART 10 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonsgegevens

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat: Persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt om te antwoorden op vragen om informatie die u gesteld heeft; De persoonsgegevens niet aan derden worden meegedeeld en niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden; U het recht heeft uw persoonsgegevens te raadplegen en de juistheid ervan na te gaan. U kunt eventuele fouten doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Wij verbinden ons ertoe om de meest uitgebreide beveiligingsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik maken van deze persoonsgegevens die u heeft meegedeeld.

Product added to wishlist

Deze website maakt gebruik van cookies. We passen dit toe om u de beste ervaring te bieden.

Door onze website verder te gebruiken, gaan we ervanuit dat u akkoord gaat met het

inzetten van cookies en met ons privacy-beleid.